Shanghai-Style Honey Glazed Chicken

20150429_12593420150429_125940